پرین بتن به تولید محصولاتی با کیفیت مناسب و حفظ کیفیت و بهبود مداوم آن متعهد است و موفق به کسب گواهینامه و تاییدیه‌های متعددی شده است که در زیر لیست شده‌اند.

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

گواهینامه سیستم مدریت ایمنی و بهداشت شغی iso45001

گواهینامه سیستم مدریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001

پروانه استاندارد ملی شماره 12492 چسب و کاشی سرامیک پرین بتن

پروانه استاندارد ملی شماره 12492 چسب و کاشی و سرامیک پرین بتن

گواهینامه سیستم مدریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدریت کیفیت ISO9001

پروانه استاندارد ملی بلوک بتنی هوادار اتوکلاو شده پرین بتن

پروانه استاندارد ملی بلوک بتنی هوادار اتوکلاو شده پرین بتن

پروانه استاندارد ملی و ملات بنایی پرین بتن

پروانه استاندارد ملی چسب بلوک و ملات بنایی پرین بتن

پروانه استاندارد ملی چسب سنگ پرین بتن

پروانه استاندارد ملی چسب سنگ پرین بتن

پروانه استاندارد ملی ملات بنایی-ملات اندودکاری بیرونی و داخلی پرین بتن

پروانه استاندارد ملی ملات بنایی-ملات اندودکاری بیرونی و داخلی پرین بتن

پروانه استاندارد ملی ملات کاشی اصلاح شده با جذب آب کم پرین بتن

پروانه استاندارد ملی ملات کاشی اصلاح شده با جذب آب کم پرین بتن

پروانه استاندارد ملی روان ملات سیمان هیدرولیکی خشک(بدون جمع شدگی)

پروانه  استاندارد ملی روان ملات سیمان هیدرولیکی خشک(بدون جمع شدگی )

گواهینامه فنی بتن هوادار اتوکلاوشده پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی بتن هوادار اتوکلاوشده پرین از طرف مرکزتحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی لاتین بتن هوادرااتو کلاو شده پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی لاتین بتن هوادار اتو کلاوشده پرین از طرف مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی ملات سیمانی سبک وزن(چسب بکو-ملات بنایی)پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی ملات سیمانی سبک وزن(چسب بلوک-ملات بنایی) پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی لاتین ملات سیمانی سبک زن(چسب بلوک-ملات بنایی) پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی لاتین ملات سیمانی سبک زن(چسب بلوک-ملات بنایی) پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی ملات اندودکاری (پلاستر)پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی ملات اندود کاری(پلاستر) پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی لاتین ملات اندود کاری(پلاستر) پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی لاتین ملات اندود کاری(پلاستر) پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی عایق رطوبطی پایه سیمانی از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی عایق رطوبطی پایه سیمانی از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی آتش بتن هوادار اتوکلاوشده پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی آتش بتن هوادار اتو کلاوشده پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی گروت صنعتی(بدون جمع شدگی)پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی گروت صنعتی(بدون جمع شدگی)پرین از طرف مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

لوح تقدیر واحد تولیدی منتخب استاندارد در صنعت مصالح ساختمانی

لوح تقدیر واحد تولیدی منتخب استاندارد در صنعت مصالح ساختمانی

پرین بتن آمود واحد نمونه کیفیت 94-1393 اداره کل استاندارد خراسان رضوی

پرین بتن آمود واحد نمونه کیفیت 94-1393 اداره کل استاندارد خراسان رضوی

پرین بتن آمود واحد نمونه معدنی سال 97

پرین بتن آمود واحد نمونه معدنی سال 97

واحد نمونه محیط زیست صنعت و معدن 1397

واحد نمونه محیط زیست صنعت و معدن 1397

گواهی فنی بلوک سبک هوادار اتوکلاوشده

پروانه تحقیق و توسعه

گواهی ایزو 17025 آزمایشگاه

گواهی ایزو 17025 آزمایشگاه

گواهی CE بتن هوادار اتوکلاوشده

گواهی CE بتن هوادار اتوکلاوشده

گواهی CE چسب بلوک

گواهی CE چسب بلوک

گواهی CE پودر بندکشی

گواهی CE پودر بندکشی

گواهی CE چسب کاشی

گواهی CE چسب کاشی

گواهی عضویت انجمن دارندگان نشان استاندارد

گواهی عضویت انجمن دارندگان نشان استاندارد