با تکمیل سلول های خالی جدول، شما به راحتی می توانید هزینه های دیوار AAC و آجرچینی را مقایسه کنید. هزینه ها بدون در نظر گرفتن مالیات و سایر موارد می باشد و برای مناطق مختلف متفاوت است.


هزینه ساخت دیوار با بلوک AAC به ازای هر متر مربع
ضخامت دیوارcm
قیمت یک مترمکعب بلوک AACریال
قیمت یک کیلوگرم چسب بلوکریال
سطح متناظر با یک مترمکعب بلوک
قیمت یک متر مربع بلوک AACریال
قیمت چسب برای یک متر مربع دیوارریال
جمع هزینه مصالح برای متر مربع دیوارریال
هزینه نیروی انسانی اجرا بدون بیمهریال
جمع هزینه مصالح و اجراریال
 
هزینه ساخت دیوارآجری به ازای هر متر مربع
قیمت هر عدد آجرریال
قیمت یک مترمکعب ملات ماسه سیمان 1:5ریال
تعداد آجر در مترمربع دیوار
هزینه آجر در متر مربعریال
هزینه عایق حرارتی برای یک مترمربع دیوارریال
هزینه ملات برای یک متر مربعریال
جمع هزینه مصالح برای متر مربع دیوارریال
هزینه نیروی انسانی اجرا بدون بیمهریال
جمع هزینه مصالح و اجراریال
صرفه‌جویی در هزینه