این محصول مطابق با استاندارد ۸۵۹۳ سازمان ملی استاندارد ایران تولید می شود و استانداردهای مرتبط زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

  •  استاندارد ملی ایران ۸۵۹۲ : تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن هوادار اتوکلاو شده
  • استاندارد ملی ایران ۸۵۹۶ : تعیین مقاومت فشاری بلوک هبلکس
  • استاندارد ملی ایران ۹۱۵۹ : تعیین درصد رطوبت بتن هوادار اتوکلاو شده
  • استاندارد ملی ایران ۸۵۹۴ : تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار اتوکلاو شده
  • استاندارد ملی ایران 8595: تعیین ابعاد قطعات بنایی
  • استاندارد ملی ایران 20346: تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن
  • استاندارد اروپایی 11-772: تعیین ضریب جذب آب بتن هوادار اتوکلاوشده

 


جرم حجمی خشک (چگالی- وزن مخصوص)

از مهمترین خصوصیات بتن هوادار اتوکلاو شده ، جرم حجمی آن می باشد که اکثر خواص فیزیکی بتن به آن بستگی دارد. جرم حجمی محصول تولیدی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.


مقاومت فشاری

مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده بین ۲ تا ۷ مگا پاسکال می باشد که با نمونه های مکعبی ۱۰ سانتیمتری اندازه گیری می گردد. با توجه به عمل آوری در اتوکلاو تحت فشار و بخار، محصول در پایان فرآیند به مقاومت نهایی خود می رسد و پس از آن نیازی به عمل آوری خاصی نیست.

ویژگیهای فیزیکی بلوک AAC مطابق با استاندارد ۸۵۹۳ ایران
ردۀ مقاومتی مقاومت فشاریN/mm۲ جرم حجمی خشک نسبی محدوده جرم حجمی حداکثر میانگین جمع شدگی ناشی از خشک شدن
میانگین حداقل Kg/m۳ Kg/m۳ (%)
ب.ه.ا- ۲ ۲/۵ ۲/۰ ۴۰۰
۵۰۰
۳۵۰-۴۵۰
۴۵۰-۵۵۰
۰/۰۲
ب.ه.ا- ۴ ۵/۰ ۴/۰ ۵۰۰
۶۰۰
۷۰۰
۸۰۰
۴۵۰-۵۵۰
۵۵۰-۶۵۰
۶۵۰-۷۵۰
۷۵۰-۸۶۰
ب.ه.ا- ۶ ۷/۵ ۶/۰ ۶۰۰
۷۰۰
۸۰۰
۵۵۰-۶۵۰
۶۵۰-۷۵۰
۷۵۰-۸۶۰

جمع شدگی ناشی از خشک شدن

کم بودن جمع شدگی ناشی از خشک شدن به دلیل فرآیند پخت در اتوکلاو در دمای حدود ۱۹۰ درجه و فشار ۱۲ بار به مدت ۱۲ ساعت است که باعث انجام جمع شدگیهای کوتاه مدت و بلند مدت بتن می شود. طی این فرایند سیلیکات کلسیم هیدراته می شود و در نتیجه خواص ثابت می ماند. یکی از تفاوتهای عمده بین این محصول و بتن کفی در همین مورد است که از نشست و جداشدن پلاستر و نازک کاری از بلوکها جلوگیری می نماید.


مدول ارتجاعی

مدول الاستیسیته بتن هوادار اتوکلاو شده بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مگا پاسکال می باشد. رابطۀ زیر می تواند برای تخمین به کار برده شود:

مدول ارتجاعی

rdry : چگالی خشک محصول بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب
از نظر مقایسه مدول ارتجاعی بتن معمولی با مقاومت فشاری ۲۱ مگا پاسکال برابر است با:


مدول گسیختگی (مقاومت کششی در خمش)

مدول گسیختگی بتن هوادار اتوکلاو شده معمولا بین ۲۰ تا ۴۰ درصد مقاومت فشاری آن است و می تواند با رابطه زیر تخمین زده شود:

مدول گسیختگی (مقاومت کششی در خمش)

fAAC : مقاومت فشاری بتن گازی با نمونه مکعبی ۱۰ سانتیمتری


عایق بندی حرارتی

یکی از مزایای مهم استفاده از این محصول، هدایت حرارتی کم آن است که رابطه مستقیم با جرم حجمی دارد. با افزایش وزن مخصوص هدایت حرارتی افزایش می یابد. جدول زیر مقادیر هدایت حرارتی اندازه گیری شده بر اساس استاندارد انگلستان ( BS۸۷۴:Part۲ ) را نشان می دهد.

چگالی خشک مقاومت فشاری اسمی مدول گسیختگی مدول ارتجاعی هدایت حرارتی با ۳% رطوبت
Kg/m۳ N/mm۲ N/mm۲ KN/mm۲ W/(m۰K)
۴۵۰ ۲/۸ ۰/۶۵ ۱/۶ ۰/۱۰
۵۲۵ ۳/۵ ۰/۷۵ ۲ ۰/۱۲
۶۰۰ ۴ ۰/۸۵ ۲/۴ ۰/۱۶
۶۷۵ ۵/۸ ۱/۰ ۲/۵۵ ۰/۱۸
۷۵۰ ۷ ۱/۲۵ ۲/۷ ۰/۲

مقاومت در برابر آتش

مقاومت در برابر آتش بر مبنای تعداد ساعتی که عضو می تواند آتش استاندارد را تحمل کند، بیان می گردد و به آن درجه آتشپادی عضو گفته می شود. بتن هوادار اتوکلاو شده از عملکرد مناسبی در برابر آتش برخوردار است. یکی از دلایل اصلی عملکرد مناسب در مواجهه با آتش، مقاومت بالای محصول در برابر انتقال حرارت است.

آب موجود در ساختار کریستالی این بتن اثر مثبتی در انتقال حرارت دارد و همچنین بافت متخلخل آن ، امکان خروج بخار آب از بتن را ، بدون ایجاد صدمه و پکیدن سطح فراهم می آورد.
در مورد بلوک های AAC بر اساس آزمایشهای انجام شده در کشور انگلستان، دیوار غیر باربر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر دارای درجه آتشپادی ۴ ساعت و دیوار باربر با این ضخامت دارای درجه آتشپادی ۲ ساعت دربرابر آتش استاندارد است.
به همین دلیل برای کانالهای انتقال حرارت نیز قابل استفاده است.


اصطکاک

ضریب اصطکاک بین بلوکهای هوادار اتوکلاو شده بدون ملات ۰/۷۵ است.


مقاومت اتکایی

مقاومت اتکایی بتن هوادار اتوکلاو شده برابر است با

مقاومت اتکایی A1 : سطح بارگذاری شده (در تماس با تکیه گاه)
fAAC : مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده


مقاومت برشی

مقاومت برشی بتن هوادار اتوکلاو شده برابر است با

مقاومت برشی


جذب آب

درصد وزنی آب جذب شده نسبت به وزن نمونه خشک، طی زمان مشخص استغراق در زیر آب ، را میزان جذب آب گویند. میزان جذب آب نمونه های بتن گازی تا ۷۰% است. در بلوک تازه، درصد رطوبت ۳۰% است.
رطوبت بیش از ۳/۵ سانتیمتر در عمق نفوذ نمی کند و با کاهش رطوبت ، رطوبت بلوک کاهش می یابد. در شرایط معمولی درصد رطوبت حدود ۵% است.
در صورت عدم استفاده از چسب های مخصوص اتصال بلوکهای AAC به یکدیگر ، می توان از ملات ماسه بادی، سیمان به نسبت ۱:۵ با مقدار کمی آهک مرده برای جلوگیری از جذب آب ملات استفاده کرد.


خزش

تغییر شکل عضو تحت اثر بار با گذشت زمان را خزش می گویند. در شرایط معمولی تحت بار سرویس مقدار خزش بتن هوادار اتوکلاو شده مشابه بتن معمولی است.

 

پیوست ۱- آزمایشهای استاندارد مرتبط با محصول AAC
شماره آزمایش شرح رویه
ASTM C۱۳۸۶ مشخصات استاندارد برای ساختمانهای دارای دیوارAAC(آزمون تعیین مقاومت فشاری بلوک AAC)
ASTM E۵۱۹ تست برش مورب دیوار ساختمانی AAC
ASTM C ۱۸۵ روش آزمون مقدار هوای سیمان هیدرولیکی
ASTM C ۹۱ مشخصات استاندارد سیمان بنایی
ASTM C۲۶۶ روش آزمون زمان گیرش خمیر سیمان هیدرولیکی
ASTM C ۱۰۷۲-۹۴ مقاومت چسبندگی خمشی مصالح بنایی
ASTM C ۱۱۴۸ روش آزمون استاندارد برای اندازه گیری جمع شدگی ناشی از خشک شدن ملات ساختمانی
ASTM C ۱۰۱۲ روش آزمون استاندارد برای سیمان هیدرولیکی در معرض محلول سولفات
ASTM C۶۷, C۱۲۶۲ تست یخ زدن و آب شدن
ASTM E۳۳۰ روش آزمون استاندارد برای عملکرد سازه ای پنجره های بیرونی ، دیوار پیرامونی و درب ها توسط اختلاف فشار یکنواخت استاتیک هوا .
ASTM E۳۳۱ روش آزمون نفوذ آب از پنجره های بیرونی، دیوار های پیرامونی، و درب توسط اختلاف فشار یکنواخت استاتیک هوا.
فقط یک دیوار نصب شده با یا بدون نازک کاری
ASTM E۹۶ عبور بخار آب
AATCC/ICBO ۱۲۷-۱۹۹۵ نفوذ آب / شدت جریان
UL۲۶۳ (ASTM E۱۱۹) طبقه بندی آتش برای سقف و دیوار AAC
ASTM C۵۱۸ آزمایش هدایت حرارتی
ASTM C۱۳۸۶ مشخصات استاندارد برای واحدهای دارای دیوارAAC
ASTM C۱۴۵۲ مشخصات استاندارد برای آرماتوربندی عناصر بتن هوادار شده اتوکلاو شده
NER ۵۳۱ ایزولاسیون حرارتی و صوتی و آتشAACبرای تمام خطوط محصول
ASTM C ۲۷۰ مشخصات استاندارد برای ملات و سیمان بنایی
ASTM E ۱۳۶ روش آزمون استاندارد برای رفتار مواد در یک کوره عمودی (آزمون اشتعال )
ASTM E ۱۱۹ روش های تست استاندارد برای آزمون آتش ساختمانها و مواد
ASTM E ۹۰
& ASTM C ۴۲۳
روش استاندارد برای اندازه گیری آزمایشگاهی از دست دادن انتقال صدا هوابرد از پارتیشن های ساختمان و روش آزمون جهت جذب صوت و ضریب جذب صدا توسط روش اتاق طنین