این محصول مطابق با استاندارد ۸۵۹۳ سازمان ملی استاندارد ایران تولید می شود و استانداردهای مرتبط زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

  •  استاندارد ملی ایران ۸۵۹۲ : تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن هوادار اتوکلاو شده
  • استاندارد ملی ایران ۸۵۹۶ : تعیین مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده
  • استاندارد ملی ایران ۹۱۵۹ : تعیین درصد رطوبت بتن هوادار اتوکلاو شده
  • استاندارد ملی ایران ۸۵۹۴ : تعیین جرم حجمی خشک بتن هوادار اتوکلاو شده
  • استاندارد ملی ایران 8595: تعیین ابعاد قطعات بنایی
  • استاندارد ملی ایران 20346: تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن
  • استاندارد اروپایی 11-772: تعیین ضریب جذب آب بتن هوادار اتوکلاوشده

 


جرم حجمی خشک (چگالی- وزن مخصوص)

از مهمترین خصوصیات بتن هوادار اتوکلاو شده ، جرم حجمی آن می باشد که اکثر خواص فیزیکی بتن به آن بستگی دارد. جرم حجمی محصول تولیدی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.


مقاومت فشاری

مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده بین ۲ تا ۷ مگا پاسکال می باشد که با نمونه های مکعبی ۱۰ سانتیمتری اندازه گیری می گردد. با توجه به عمل آوری در اتوکلاو تحت فشار و بخار، محصول در پایان فرآیند به مقاومت نهایی خود می رسد و پس از آن نیازی به عمل آوری خاصی نیست.

ویژگیهای فیزیکی بلوک AAC مطابق با استاندارد ۸۵۹۳ ایران
ردۀ مقاومتیمقاومت فشاریN/mm۲جرم حجمی خشک نسبیمحدوده جرم حجمیحداکثر میانگین جمع شدگی ناشی از خشک شدن
میانگینحداقلKg/m۳Kg/m۳(%)
ب.ه.ا- ۲۲/۵۲/۰۴۰۰
۵۰۰
۳۵۰-۴۵۰
۴۵۰-۵۵۰
۰/۰۲
ب.ه.ا- ۴۵/۰۴/۰۵۰۰
۶۰۰
۷۰۰
۸۰۰
۴۵۰-۵۵۰
۵۵۰-۶۵۰
۶۵۰-۷۵۰
۷۵۰-۸۶۰
ب.ه.ا- ۶۷/۵۶/۰۶۰۰
۷۰۰
۸۰۰
۵۵۰-۶۵۰
۶۵۰-۷۵۰
۷۵۰-۸۶۰

جمع شدگی ناشی از خشک شدن

کم بودن جمع شدگی ناشی از خشک شدن به دلیل فرآیند پخت در اتوکلاو در دمای حدود ۱۹۰ درجه و فشار ۱۲ بار به مدت ۱۲ ساعت است که باعث انجام جمع شدگیهای کوتاه مدت و بلند مدت بتن می شود. طی این فرایند سیلیکات کلسیم هیدراته می شود و در نتیجه خواص ثابت می ماند. یکی از تفاوتهای عمده بین این محصول و بتن کفی در همین مورد است که از نشست و جداشدن پلاستر و نازک کاری از بلوکها جلوگیری می نماید.


مدول ارتجاعی

مدول الاستیسیته بتن هوادار اتوکلاو شده بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مگا پاسکال می باشد. رابطۀ زیر می تواند برای تخمین به کار برده شود:

مدول ارتجاعی

rdry : چگالی خشک محصول بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب
از نظر مقایسه مدول ارتجاعی بتن معمولی با مقاومت فشاری ۲۱ مگا پاسکال برابر است با:


مدول گسیختگی (مقاومت کششی در خمش)

مدول گسیختگی بتن هوادار اتوکلاو شده معمولا بین ۲۰ تا ۴۰ درصد مقاومت فشاری آن است و می تواند با رابطه زیر تخمین زده شود:

مدول گسیختگی (مقاومت کششی در خمش)

fAAC : مقاومت فشاری بتن گازی با نمونه مکعبی ۱۰ سانتیمتری


عایق بندی حرارتی

یکی از مزایای مهم استفاده از این محصول، هدایت حرارتی کم آن است که رابطه مستقیم با جرم حجمی دارد. با افزایش وزن مخصوص هدایت حرارتی افزایش می یابد. جدول زیر مقادیر هدایت حرارتی اندازه گیری شده بر اساس استاندارد انگلستان ( BS۸۷۴:Part۲ ) را نشان می دهد.

چگالی خشکمقاومت فشاری اسمیمدول گسیختگیمدول ارتجاعیهدایت حرارتی با ۳% رطوبت
Kg/m۳N/mm۲N/mm۲KN/mm۲W/(m۰K)
۴۵۰۲/۸۰/۶۵۱/۶۰/۱۰
۵۲۵۳/۵۰/۷۵۲۰/۱۲
۶۰۰۴۰/۸۵۲/۴۰/۱۶
۶۷۵۵/۸۱/۰۲/۵۵۰/۱۸
۷۵۰۷۱/۲۵۲/۷۰/۲

مقاومت در برابر آتش

مقاومت در برابر آتش بر مبنای تعداد ساعتی که عضو می تواند آتش استاندارد را تحمل کند، بیان می گردد و به آن درجه آتشپادی عضو گفته می شود. بتن هوادار اتوکلاو شده از عملکرد مناسبی در برابر آتش برخوردار است. یکی از دلایل اصلی عملکرد مناسب در مواجهه با آتش، مقاومت بالای محصول در برابر انتقال حرارت است.

آب موجود در ساختار کریستالی این بتن اثر مثبتی در انتقال حرارت دارد و همچنین بافت متخلخل آن ، امکان خروج بخار آب از بتن را ، بدون ایجاد صدمه و پکیدن سطح فراهم می آورد.
در مورد بلوک های AAC بر اساس آزمایشهای انجام شده در کشور انگلستان، دیوار غیر باربر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر دارای درجه آتشپادی ۴ ساعت و دیوار باربر با این ضخامت دارای درجه آتشپادی ۲ ساعت دربرابر آتش استاندارد است.
به همین دلیل برای کانالهای انتقال حرارت نیز قابل استفاده است.


اصطکاک

ضریب اصطکاک بین بلوکهای هوادار اتوکلاو شده بدون ملات ۰/۷۵ است.


مقاومت اتکایی

مقاومت اتکایی بتن هوادار اتوکلاو شده برابر است با

مقاومت اتکایی A1 : سطح بارگذاری شده (در تماس با تکیه گاه)
fAAC : مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاو شده


مقاومت برشی

مقاومت برشی بتن هوادار اتوکلاو شده برابر است با

مقاومت برشی


جذب آب

درصد وزنی آب جذب شده نسبت به وزن نمونه خشک، طی زمان مشخص استغراق در زیر آب ، را میزان جذب آب گویند. میزان جذب آب نمونه های بتن گازی تا ۷۰% است. در بلوک تازه، درصد رطوبت ۳۰% است.
رطوبت بیش از ۳/۵ سانتیمتر در عمق نفوذ نمی کند و با کاهش رطوبت ، رطوبت بلوک کاهش می یابد. در شرایط معمولی درصد رطوبت حدود ۵% است.
در صورت عدم استفاده از چسب های مخصوص اتصال بلوکهای AAC به یکدیگر ، می توان از ملات ماسه بادی، سیمان به نسبت ۱:۵ با مقدار کمی آهک مرده برای جلوگیری از جذب آب ملات استفاده کرد.


خزش

تغییر شکل عضو تحت اثر بار با گذشت زمان را خزش می گویند. در شرایط معمولی تحت بار سرویس مقدار خزش بتن هوادار اتوکلاو شده مشابه بتن معمولی است.

 

پیوست ۱- آزمایشهای استاندارد مرتبط با محصول AAC
شماره آزمایششرح رویه
ASTM C۱۳۸۶مشخصات استاندارد برای ساختمانهای دارای دیوارAAC(آزمون تعیین مقاومت فشاری بلوک AAC)
ASTM E۵۱۹تست برش مورب  دیوار ساختمانی AAC
ASTM C ۱۸۵روش آزمون مقدار هوای سیمان هیدرولیکی
ASTM C ۹۱مشخصات استاندارد سیمان بنایی
ASTM C۲۶۶روش آزمون زمان گیرش خمیر سیمان هیدرولیکی
ASTM C ۱۰۷۲-۹۴مقاومت چسبندگی خمشی مصالح بنایی
ASTM C ۱۱۴۸روش آزمون استاندارد برای اندازه گیری جمع شدگی ناشی از خشک شدن ملات ساختمانی
ASTM C ۱۰۱۲روش آزمون استاندارد برای سیمان هیدرولیکی در معرض محلول سولفات
ASTM C۶۷, C۱۲۶۲تست یخ زدن و آب شدن
ASTM E۳۳۰روش آزمون استاندارد برای عملکرد سازه ای پنجره های بیرونی ، دیوار پیرامونی و درب ها توسط اختلاف فشار یکنواخت استاتیک هوا .
ASTM E۳۳۱روش آزمون نفوذ آب از پنجره های بیرونی، دیوار های پیرامونی، و درب توسط اختلاف فشار یکنواخت استاتیک هوا.
فقط یک دیوار نصب شده با یا بدون نازک کاری
ASTM E۹۶عبور بخار آب
AATCC/ICBO ۱۲۷-۱۹۹۵نفوذ آب / شدت جریان
UL۲۶۳ (ASTM E۱۱۹)طبقه بندی آتش برای سقف و دیوار AAC
ASTM C۵۱۸آزمایش هدایت حرارتی
ASTM C۱۳۸۶مشخصات استاندارد برای واحدهای دارای دیوارAAC
ASTM C۱۴۵۲مشخصات استاندارد برای آرماتوربندی عناصر بتن هوادار شده اتوکلاو شده
NER ۵۳۱ایزولاسیون حرارتی و صوتی و آتشAACبرای تمام خطوط محصول
ASTM C ۲۷۰مشخصات استاندارد برای ملات و سیمان بنایی
ASTM E ۱۳۶روش آزمون استاندارد برای رفتار مواد در یک کوره عمودی (آزمون اشتعال )
ASTM E ۱۱۹روش های تست استاندارد برای آزمون آتش ساختمانها و مواد
ASTM E ۹۰
& ASTM C ۴۲۳
روش استاندارد برای اندازه گیری آزمایشگاهی از دست دادن انتقال صدا هوابرد از پارتیشن های ساختمان و روش آزمون جهت جذب صوت و ضریب جذب صدا توسط روش اتاق طنین