آسایش حرارتی

آسایش حرارتی

آسایش حرارتی چیست؟ نارضایتی فرد از دمای محیط پیرامونی خود، نه تنها یک خطر بالقوه برای سلامتی محسوب می شود، بلکه بر سطح توانایی افراد، میزان رضایتمندی آنها ... ادامه مطلب